k4m1k4z3
Date Update Points
Nov 1st1,108,8571,108,857
Nov 2nd2,385,0631,276,206
Nov 3rd3,754,0801,369,017
Nov 4th3,754,0800
Nov 5th3,754,0800
Nov 6th7,841,0044,086,924
Nov 7th9,252,2931,411,289
Nov 8th10,597,4281,345,135
Nov 9th11,938,6791,341,251
Nov 10th13,297,1151,358,436
Nov 11th14,598,3611,301,246
Nov 12th16,001,8071,403,446
Nov 13th17,231,2281,229,421
Nov 14th17,490,125258,897