utparatrooper
Date Update Points
Nov 1st565,257565,257
Nov 2nd1,538,675973,418
Nov 3rd2,526,829988,154
Nov 4th3,220,508693,679
Nov 5th3,594,600374,092
Nov 6th3,594,6000
Nov 7th4,002,267407,667
Nov 8th4,496,544494,277
Nov 9th5,467,248970,704
Nov 10th6,596,6761,129,428
Nov 11th7,162,363565,687
Nov 12th7,722,847560,484
Nov 13th8,221,052498,205
Nov 14th8,714,562493,510
Nov 15th9,400,610686,048
Nov 16th10,401,4391,000,829
Nov 17th11,536,7101,135,271
Nov 18th11,661,237124,527