notyettoday [T]
Date Update Points
Nov 1st579,362579,362
Nov 2nd1,244,686665,324
Nov 3rd1,714,548469,862
Nov 4th2,352,133637,585
Nov 5th2,952,556600,423
Nov 6th3,639,451686,895
Nov 7th4,270,801631,350
Nov 8th4,831,247560,446
Nov 9th5,507,226675,979
Nov 10th6,121,999614,773
Nov 11th6,761,346639,347
Nov 12th7,285,185523,839
Nov 13th7,857,613572,428
Nov 14th8,326,204468,591
Nov 15th8,795,030468,826
Nov 16th9,202,464407,434
Nov 17th9,804,401601,937
Nov 18th9,804,4010